VEKSAN AYDINLATMA’da İnsan Kaynakları bölümünün fonksiyonu
Şirketimize nitelikli insan gücünü kazandırmak, iş memnuniyeti ve yüksek motivasyonla görevlerini yapmaları için gereken altyapıyı oluşturmak ve gelecekteki daha üst görevlere hazırlanabilmeleri amacıyla çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmektir. İnsan Kaynakları bölümünün faaliyetlerini; işe alma, eğitim ve yönetim geliştirme, ücretlendirme ve sosyal haklar, personel özlük işleri, endüstri ilişkileri ve idari işler anabaşlıkları altında toplayabiliriz. İnsan Kaynaklarıyla ilgili tüm faaliyetler tanımlanmış ve prosedürleri oluşturulmuştur. İzinden, işe alma, görev tanımlarının hazırlanmasına kadar tüm iş süreçlerinin anlatıldığı prosedürler elektronik ortamda çalışanlara açık olarak düzenlenmiştir.

Yönetim Geliştirme ve Eğitim Faaliyetleri
İnsan Kaynaklarının Yönetim Geliştirme ve Eğitim Fonskiyonu şirket hedeflerimize ulaşmak açısından stratejik bir rol üstlenir. Çalışanlarımızın dünya seviyesinde başarılı olmaya odaklı, gerek kendilerine gerekse yaptıkları işe değer katan, sürekli öğrenerek, gelişmeleri için tüm imkanların sağlanması temel amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda çalışanların bilgi ve becerilerini tanımalarına yardım edilir, gelişme ihtiyaçları birlikte belirlenir ve uygun eğitim programları ile bu ihtiyaçların karşılanmasına olanak tanınır. İşe yerleştirmeden, eğitime dek her konuda tüm çalışanlara eşit fırsat tanınan şirketimizde, çalışanlar arasında varolan farklı bilgi ve becerilere saygı duyulur ve bu farklılıklar desteklenir. Gerek bireysel performans değerlendirmesinin sonuçlarının, gerekse kariyer gelişimleriyle ilgili sorumluluğu çalışanlarımızla paylaşıldığı şirketimizde; çalışanlarımız kariyer gelişimlerini kendileri tanımlarlar. Yönetim Geliştirme ve Eğitim faaliyetleri aşağıdaki alt başlıklarla özetlenebilir;

Performans Değerlendirme
VEKSAN AYDINLATMA'da Performans Yönetimi Sistemi iş hedefleri ile bağlantılıdır. Senenin başında çalışanlar yöneticileriyle birlikte kendi görevlerine göre somut, ölçülebilir, zamanı belirli ve ulaşılabilir hedefler belirler. Bu hedefler yıl içinde takip edilerek, yıl sonunda gerçekleştirilenlerle karşılaştırılarak çalışanın performansını belirlenir.Çalışanların göstermiş oldukları performans, kişisel kariyer planları çerçevesinde kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve ücretlerini etkiler.Performans yönetimi sistemi sendikalı çalışanlar dışında tüm çalışanlar için aynı uygulanır.

Veksan Liderlik Yetkinlikleri Programı
VEKSAN çalışanlarının liderlik becerilerinin belirlenip, dünya çapında başarılı birer lider olabilmeleri amacıyla geliştirilmesini hedefleyen ve dünyadaki tüm çalışanları için bir rehber olacak bu program 1999 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu program içerisinde tüm yönetici pozisyonları için gerekli olan yetkinlik seviyeleri belirlendikten sonra, o pozisyonlarda çalışan yöneticilerin kişisel yetkinlikleri değerlendirilerek varsa geliştirme alanları belirlenip, gereken eğitim verilmektedir.Bu değerlendirme yönetici olma potansiyeline sahip olduğu belirlenen çalışanlara da kariyerlerinin erken yıllarında gelişme imkanı tanır. Bu program çerçevesinde VEKSAN AYDINLATMA çalışanlarının diğer birimlerindeki yönetici kadrolara atanmaları için gereken değerlendirme ve geliştirme programlarına katılmaları da mümkündür.

Eğitim
Şirketimizde Eğitim bir yatırım olarak değerlendirilir. Bu yatırımın şirketimizin hedeflerini gerçekleştirmesinde önemli bir etken olduğu göz önüne alınarak, eğitim konusundaki tüm plan ve uygulamaların spesifik iş ihtiyaçlarına cevap vermesi ve iş başında ölçülebilir ve mevcut performansı artırıcı sonuçlar yaratmasını sağlamak titizlikle takip edilir. Bu çerçevede, eğitimler VEKSAN AYDINLATMA'nın hedeflerine göre tasarlanır. Yapılmakta olan veya yapılması hedeflenen işe kullanılacak becerilere odaklanır. Kariyer planlamasının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Eğitimlerin en yüksek kalitede olmasına özen gösterilir. Yapılan eğitimler, sınıf içi ve/veya işbaşı eğitim olarak düzenlenir ve her bir personelin yılda minimum 5 günü eğitime ayrılır. Sınıf içi eğitimler şirket yöneticileri tarafından verelebildiği gibi ağırlıklı olarak şirket dışında yurt içi veya yurt dışından uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca VEKSAN AYDINLATMA çalışanlarının yurt dışındaki diğer birim çalışanları ile ortak bir görüş birliğine varmaları amacıyla yurtdışı eğitim olanakları sunulur.